Aktualizace 11.9.2022


Nejprve stručná rekapitulace toho, co většina z Vás zná. Záměr společnosti Aleta z roku 2020 vybudovat v areálu mezi ulicemi Radlická, Novoveská a Butovická řadové rodinné domy a několik čtyřpodlažních bytových domů (70 bytových jednotek pro min. 160 nových obyvatel a min. 150 automobilů), který byl podmíněn změnou územního plánu, se nám podařilo zastavit (v létě t.r. Magistrát vyslovil konečný nesouhlas s požadavkem na změnu územního plánu).

Koncem srpna t.r. se konalo veřejné zasedání Výboru pro územní rozvoj MČ Praha 5 („VÚR P5“), kterého jsme se zúčastnili. Po neúspěchu s výše zmíněným původním návrhem společnost předložila na jednání výboru novou studii („Centrum Triangl Jinonice“), která řeší jen část pozemků v areálu. Jedná se o vybudování dvou sportovních (2000 m2 a 715 m2) a jedné skladové haly (402 m2) v západní a jihozápadní části areálu. Zbývající pozemky vč. původní sportovní haly studie neřeší, resp. nejsou součástí projektu. Co však i v nové studii zůstává zachováno z předchozích pokusů jsou řešení vjezdů/výjezdů do areálu, tedy to, co nás – mimo jiné – na předchozích návrzích hodně trápilo.

V průběhu prezentace studie nebyl bohužel ani jeden z dotazů zástupců spolku ke studii zodpovězen. Přesto VÚR P5 doporučil Radě městské části Praha 5 studii k odsouhlasení (lehkou rukou, pravděpodobně proto, že není požadována změna územního plánu). Pokud Rada studii schválí, umožní tak zahájení územního řízení na Stavebním úřadě P5.

Domníváme se, že právě otázky, které jsme na zasedání vznesli (koncept fungování
sportovišť, návštěvnost, obrat aut apod.) jsou klíčovými pro posouzení tohoto projektu zejména z pohledu případných dopadů do dopravní situace, a to nejen v ulicích Novoveská, Butovická a Stodůlecká. Současně se domníváme, že celý areál by se měl řešit jako jeden celek a ne navrhovanou „salámovou metodou“.

Proto jsme zaslali všem radním, místostarostům a starostce MČ P5 žádost o to, aby se obyvatelé mohli se studií řádně seznámit před tím, než Rada učiní své rozhodnutí. Současně jsme poukázali na to, že posteriori objevujeme nové a nové stavební projekty v oblasti Jinonic/Starých Butovic, aniž by o nich byla veřejnost s dostatečným předstihem informována, a že postrádáme jasnou koncepci rozvoje této části Prahy 5, resp. komplexního řešení dopravy na místních komunikacích.

Pokud se v těchto otázkách přístup radnice nezmění, budeme nuceni vyvinout maximální úsilí o to, aby se obyvatelé – individuálně nebo prostřednictvím spolku – stali standartním účastníkem schvalovacích procesů, ať už na úrovni jednotlivých výborů MČ P5, nebo Stavebního úřadu MČ P5.

 

Odeslaná petice říjen 2020

Aleta leták – informace občanům o stavebím záměru

Dopis s peticí paní starostce 03_2021

Dopis paní starostce 30.12.2021 – odmítnutí změny územního plánu