CÍLOVÝ CHARAKTER LOKALITY
Dotvořit a posilovat cílový charakter zastavitelné stavební,
stabilizované, obytné lokality Staré Butovice se strukturou
vesnickou.
Lokalita Staré Butovice je vymezena jako lokalita s puvodní vesnickou
strukturou. Cílem navržených regulativu je zachování prostorového
usporádání a posílení historického jádra vesnice podél rybníka,
obklopeného rodinnými domy. Stávající zástavbu z východu obklopují
plochy transformacní a rozvojové s obytným využitím, které prostorovým
usporádáním i využitím navazují na stabilizovanou cást lokality, napojují
se na sít verejných prostranství a vytvárejí prostupnost územím do lokalit
Dívcí hrady a Prokopské a Dalejské údolí.

Ty čísla „2“ v plánku znamenají 2 nadzemní podlaží ( 1.patro) a jsou navrženy v Metropolitním plánu pro celé Staré Butovice