Stanice („ZSHMP“) ve své stávající podobě vznikla v době tandemu Jančík/Bém. Tehdejší kusé informace o výši provozních nákladů daly základ spekulacím o tom, zda tento projekt nesloužil primárně jako „zelený penězovod“. Donedávna stanice patřila do agendy pražského radního pana Hlubučka (nyní radní paní Plamínková). Zubožený technický stav stanice přesně odráží nulové výdaje do údržby a oprav za posledních více než 15 let. 

ZSHMP (v době vzniku byla chápána jako provizorní) je součástí organizace Lesy Hl.m.Prahy („LHMP“), příspěvkové organizace Hlavního města Prahy. Město, resp. daňový poplatníci tak z 99% financují jak provoz, tak případné investice ZSHMP. Finanční výkazy ZSHMP ani jeho zřizovatele nejsou veřejně dostupné. Proto jsme se koncem srpna t.r. obrátili na LHMP se žádostí o poskytnutí finančních výkazů stanice za poslední tři roky a finančních projekcí pro dobu výstavby nové stanice a jejího provozu.

Podle vyjádření LHMP z počátku září t.r. rozvaha ani výkaz finančních toků pro záchrannou stanici neexistuje. Obdrželi jsme pouze pro-forma (interní) výkazy zisků a ztrát za hlavní činnost. Podle nich se v letech 2019-2021 celkové náklady pohybovaly mezi 11-14 mil. CZK. Mzdové a související náklady z toho představovaly vždy cca 55% této částky. Krmení a léky pro zvířata představovaly 1,1-1,9 mil. CZK. Odhady či finanční projekce podle vyjádření ředitele LHMP neexistují.   

V roce 2010 se začalo uvažovat o rekonstrukci stanice. Investiční náklady (bez DPH) byly v roce 2012 odhadovány na 50 mil. CZK., aktualizovaný rozpočet z roku 2019 dosahuje výše 206 mil. Podle vyjádření zástupců zřizovatele na první veřejné prezentaci projektu, která proběhla letos v červnu (jen dva a půl měsíce před plánovaným zahájením stavebních prací), bude tento rozpočet ale výrazně překročen. O kolik? Nikdo netuší. Není ani jasné, do jaké míry se na tom podílí cenový růst stavebních prací a materiálů, a do jaké míry to odráží plošné rozšíření areálu o nově plánované, původně neproponované stavby. Takže se zahajuje stavba, u niž nikdo přesně neví, kolik bude stát, o provozních nákladech nemluvě. Zarážející je podle našeho názoru i to, že není stanoven žádný maximální limit investičních nákladů a že neexistuje ani záložní scénář pro případ, že by hrozilo v průběhu stavebních prací překročení tohoto limitu.

K překvapení obyvatel, kteří se výše zmíněné veřejné prezentace zúčastnily, zaznělo, že projekt se bude realizovat hlavně proto, aby se zlepšily pracovní podmínky těch, kteří o živočichy pečují (tzn. pár stálých pracovníků stanice a v převážné míře dobrovolníků). Jako kdyby hlavním důvodem projektu bylo to, aby se hlavní město mohlo pochlubit tou „nejdesignovatější“ záchrannou stanicí volně žijících živočichů v ČR, ne-li v Evropě.

Stanice uvádí, že ročně ošetří neuvěřitelných cca 5,5 tis. živočichů (15 denně), z nichž údajně 50-60% se podaří zachránit. Pokud hrubě předpokládáme životnost staveb a veterinárních technologií 25 let a odhadované ročních provozní náklady 20 mil. CZK, bude stát úspěšná záchrana jednoho živočicha téměř 15tis. CZK. A tak se vnucuje otázka priorit. Nebylo by rozumnější provést pouhou rekonstrukci stávajícího areálu, nerozšiřovat jej megalomansky a ušetřené zdroje použít na zanedbanou městkou infrastrukturu, školky, školy, zařízení pro seniory apod.?  

Již více než patnáct let LHMP provozují stanici na pozemcích vedených v platném územním plánu jako plocha OS6, která není podle stavebních regulativů určena pro záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Podle vedení LHMP nebudou v areálu probíhat o naučné a/nebo poznávací aktivity pro veřejnost. To vylučuje možnost podmíněně přípustného využití těchto ploch pro ZSHMP. Zdá se tedy, že Magistrát Hl.m.Prahy si vědomě – či v lepším případě nevědomě – ohýbá svá vlastní pravidla jak se mu zachce.

Protože se zdá, že ani k dnešnímu dni není zcela dořešena otázka dopravních koridorů v době výstavby, obracíme se na odbor dopravy MČ P5 s dotazy týkajícími se nejen tohoto konkrétního projektu, ale celkové koncepce dopravy v Jinonicích a Starých Butovicích s ohledem na všechny dosud známe stavební projekty.