Za přívětivé Jinonice, z.s.

STANOVY

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

 1. Název spolku je: Za přívětivé Jinonice, z.s., dále jen ”spolek”.
 2. Sídlem spolku je obec Praha, Pod Skalou 246/1, 158 00 Praha 5.
 3. Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.
 4. Charakter spolku – spolek je zapsaným spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

čl. II

Účel spolku

Účelem spolku je ochrana území Jinonic a přilehlého Prokopského údolí (dále jen „lokalita“), organizování společenských a kulturních aktivit v lokalitě, komunikace s Městskou částí Praha 5 a dalšími organizacemi, spolupráce při vytváření rozvojových studií v lokalitě.

čl. III

Hlavní činnost spolku

 1. Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II, co by společného zájmu členů spolku. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím následujících činností:
 1. Hájení zájmů svých členů a za tím účelem spolupráce s orgány státní správy a samosprávy
  1. Zajišťování revitalizace zanedbaných území ve spolupráci s Městkou částí Praha 5, Lesy hl. m. Prahy a dalšími vlastníky pozemků.
  1. Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účel spolku z veřejných zdrojů.
  1. Realizace osvětové činnosti – zejména vybudovaní památníku radiotelegrafistům, kteří zajišťovali v době protektorátu spojení s exilovou vládou v Londýně.
  1. Dalšími formami své činnosti zajišťování rozvoje veřejného života, kultury a zdraví v lokalitě.
 • Spolek může vykonávat vedlejší ekonomickou činnost, a to výhradně za účelem podpory vlastní činnosti spolku.

čl. IV

Členství ve spolku

 1. Členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území České republiky a právnické osoby se sídlem na území České republiky, které jsou ztotožněny s cíli Spolku. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výkonným výborem, který o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi. Písemnou přihlášku přijímá taktéž výkonný výbor spolku. Členství zakladatelů spolku vzniká dnem vzniku spolku. Spolek připouští vznik členů přechodem tohoto členství na právního nástupce dosavadního člena.
 • Členství ve spolku zaniká následujícími způsoby:
 1. doručením písemného oznámení člena o vystoupení výkonnému výboru;
  1. rozhodnutím o vyloučení;
  1. úmrtím člena spolku
  1. zánikem právnické osoby
  1. zánikem spolku
  1. vyloučením pro i.) hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena spolku vyplývajících z členství ve spolku nebo ii) pokud člen neuhradí členské příspěvky, resp. mimořádný členský příspěvek či jiné příspěvky, o kterých rozhodla členská schůze, a to do 30 dnů od doručení upomínky o zaplacení nebo iii) porušení závazných právních předpisů, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem. O vyloučení člena spolku rozhoduje členská schůze spolku.

Čl. V

Práva a povinnosti členů spolku

 1. Člen má právo
 1. účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
  1. předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
  1. podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
 • Člen má povinnost
 1. dodržovat stanovy a jednat v souladu s cíli spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku);
 2. aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku;
 3. hradit členské příspěvky a příp. i mimořádný členský příspěvek, a to za předpokladu že byly určené členskou schůzí;
 4. plnit své závazky vůči spolku, které převzal spolu s volenou funkcí, smlouvou nebo jednostranným příslibem;
 5. sdělovat ke své osobě výkonnému výboru bez zbytečného odkladu změny údajů v přihlášce.
 • Seznam členů spolku je uložen v sídle spolku. Zápis a výmaz v tomto seznamu provádí výkonný výbor při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně údajů člena.

čl. VI

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 1. Statutární orgán – výkonný výbor
 2. Nejvyšší orgán – členská schůze

čl. VII

Statutární orgán – výkonný výbor

 1. Statutárním orgánem spolku je výkonný výbor, výkonný výbor je oprávněn zastupovat spolek ve všech věcech.
 2. Funkční období členů výkonného výboru je tříleté.
 3. Výkonný výbor se skládá ze tří členů, kteří se schází dle potřeby, přičemž zasedání může svolat kterýkoliv člen výkonného výboru. Výkonný výbor je schopen usnášení, jsou-li přítomni alespoň 2 členové. Rozhoduje hlasováním, a to prostou většinou přítomných členů.
 4. Prvními členy výkonného výboru jsou zakladatelé spolku.
 5. Výkonný výbor je povinen:
  1. Svolávat zasedání členské schůze;
  1. Vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku;
  1. Archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze;
  1. Schvalovat přihlášky nových členů;
  1. Jednou za tři roky předložit členské schůzi strategický plán spolku, a to tak, aby mohl být projednán nejpozději tři měsíce před ukončením platnosti předchozího strategického plánu.
 6. Jménem spolku jednají navenek vždy alespoň dva členové výkonného výboru tak, že k názvu spolku připojí své podpisy.

čl. VIII

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.
 2. Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:
  1. schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov,
  1. volí výkonný výbor a odvolává jej,
  1. schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok
  1. rozhoduje o výši členského příspěvku, mimořádného členského příspěvku, lhůtách jejich splatnosti a jejich použití,
  1. rozhoduje o zvýšení počtu hlasů člena spolku v případě zaplacení jeho mimořádného členského příspěvku,
  1. určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období,
  1. rozhoduje o vyloučení členů,
  1. rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob,
  1. rozhoduje o členství spolku v mezinárodních organizacích, koalicích a kampaních,
  1. rozhoduje o provozování kanceláře spolku,
  1. rozhoduje o zániku spolku.
 3. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.
 4. Zasedání členské schůze je svoláváno výkonným výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Výkonný výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání. Nejpozději deset dní před konáním zasedání členské schůze zasílá výkonný výbor členům spolku návrhy materiálů, které je povinen předložit ke schválení.
 5. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny, pokud členská schůze nerozhodne jinak.
 6. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.
 • Ze zasedání členské schůze se pořizuje zápis, který musí obsahovat: 
 1. označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal 
  1. datum a místo konání schůze
  1. přijatá usnesení
  1. výsledky hlasování 
  1. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich protokolaci

čl. IX

Zásady hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací. 
 2. Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.
 3. Případné příjmy spolku tvoří členské příspěvky, mimořádný členský příspěvek (rozhodne-li o nich členská schůze) dary, dotace, dědictví, granty, příjmy z činnosti spolku a z majetku spolku.
 4. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s jeho hlavní činností podle těchto stanov a rozpočtem spolku.
 5. Hospodaření spolku musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření spolku se řídí rozpočtem schvalovaným členskou schůzí vždy na daný kalendářní rok.
 6. Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů spolku a z případného podnikání, které bude mít charakter pouze doplňkové vedlejší činnosti spolku sloužící výlučně k podpoře hlavní činnosti spolku nebo k hospodárnému využití jeho majetku, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány spolku jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu. 

čl. X

Zániku spolku

 1. Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
  1. Rozhodnutím členské schůze o zrušení spolku nebo sloučením s jiným spolkem
  1. Rozhodnutím soudu
  1. Z jiných důvodů stanovených zákonem
 • O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje členská schůze, stejně tak i o jmenování likvidátora.

čl. XI

Závěrečná ustanovení

Zakladatelé ustanovili výkonný výbor ve složení:

Ing. Kamila Mašková, Mgr. Jana Anderlová, Mgr. Marie Kadeřábková

My, níže podepsaní zakladatelé, prohlašujeme a podpisem těchto stanov stvrtzujeme, že jsme se shodli na obsahu stanov ve znění shora uvedeném, čímž jsme, ve smyslu ust. § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spolek založili.

V Praze dne 25. 11. 2021

Ing. Kamila Mašková

Mgr. Jana Anderlová

Mgr. Marie Kadeřábková